Parents‎ > ‎

Родителски Съвет

Наличието на родителски съвет е едно от основните изисквания на Министерството на Образованието, Младежта и Науката, отнасящи се до българските неделни училища в чужбина. Съгласно постановление # 334 на МС родителският съвет 
  • осъществява контрол върху дейността на училището и подпомага при организацията на извънкласни проекти
  • се състои от най-малко трима представители на родителите, които не участват в управлението на училището и които избират председател помежду си
  • провежда заседания най-малко два пъти годишно - в началото и в края на съответната учебна година
  • изготвя годишен доклад за дейността на училището
Молим родителите, които желаят да се включат в родителския съвет, да се свържат с директора на училище "Буквар".